wtorek, 21 maja 2019

Dyskalkulia, dysleksja, dysgrafia itp.

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Uznaje się, że jest to specyficzne zaburzenie rozwojowe o podłożu środowiskowym lub genetycznym.

Dysleksja -  jest jedną z najbardziej znanych przyczyn zaburzenia czytania, jednak nie wszystkie zaburzenia czytania są związane z dysleksją; zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania przy stosowaniu standardowych metod nauczania.

Dysgrafia- częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych.

Dla kogo terapia ręki?


Podobny obraz

Rodzicu, gdy Twoje dziecko…


•ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
•niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
•ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
•ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
•ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
•wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
•szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
•nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
•domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni;
•ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;
•ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym);
•ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców;
•ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,
•nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania

… zastanów się nad terapią ręki.


Czym jest terapia pedagogiczna?

Znalezione obrazy dla zapytania napis terapia pedagogicznaTerapia pedagogiczna to zajęcia specjalistyczne mające na celu wspieranie ucznia i korygowanie niepowodzeń szkolnych. W terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  oraz wybitnie uzdolnieni uczniowie.

Dla kogo są zajęcia?
W karierze szkolnej dzieci pojawiają się sukcesy i niepowodzenia. Terapia pedagogiczna stwarza  możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia oraz wsparcia.
Niepowodzenia szkolne zazwyczaj wiążą się z specyficznymi trudnościami w czytaniu (dysleksja), pisaniu ( dysgrafia, dysortografia), liczeniu (dyskalkulia) oraz  innych dysfunkcji szkolnych:
– inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna
– ponadprzeciętny poziom rozwoju psychofizycznego,
– funkcji wzrokowych i słuchowych,
– opóźnienia rozwoju ruchowego razem z zakłócenia procesu lateralizacji,
– rozwój procesów emocjonalno –motywacyjnych,
– zaburzenia mowy,
– dynamika procesów nerwowych.